رهگذر زمستان

خودم را برایت آتش میزنم !!! من یک اسفندیم . . .

نوشته های پیشین