رهگذر زمستان

خودم را برایت آتش میزنم ... من یک اسفندیم !

نوشته های پیشین