رهگذر زمستان

خودم را برات آتش میزنم !!! من یک اسفندیم ...

نوشته های پیشین