رهگذر زمستان

در نمازم خم ابروی تو را // در قنوتم گله پیدا کردم // انتظار اینهمه انصاف نبود . . .

نوشته های پیشین